Garanciális feltételek

GARANCIA

A berendezések gépkönyvvel, gyártóműi műbizonylattal és ce.gif megfelelőségi tanúsítással kerülnek átadásra.

A garancia időtartama: 1 év – egyéb esetben 12 hónap az üzembe helyezéstől számítva, de maximum 18 hónap a szállítástól.

Vállalkozó garanciája azonnal megszűnik, ha az árun – előzetes hozzájárulása nélkül – Megrendelő javítást végez. Ez alól kivétel csak a Vállalkozó által előírt karbantartás.

Garanciális meghibásodást, a garancia időn belül, Megrendelő annak észlelésétől számított maximum 8 napon belül jelentheti be Vállalkozónak írásban, minden részletre kiterjedően.

Garanciális hiba elhárításának módjában és időpontjában és helyszínében a szerződő felek esetenként állapodnak meg.

Vállalkozó garantálja, hogy, ha az áru a garancia időn belül, nem megfelelő konstrukció, gyártás, vagy nem megfelelő nyersanyag felhasználása miatt meghibásodik Vállalkozó és saját belátása szerint, kicseréli a hibás részeket, vagy elvégzi a szükséges javítást a saját vagy alvállalkozója telephelyén. Szükség esetén, a helyszínen is elvégzi a javítást, de ebben az esetben az útiköltség térítés ellenében.

Vállalkozó garanciája nem terjed ki a normál elhasználódásra, az alkatrészekre, a gyorsan kopó alkatrészekre és olyan egységekre, melyek arra hivatottak, hogy más fontosabb részek meghibásodását akadályozzák meg. (pl. biztosítékok stb.)

A berendezések 50 ppm fölötti klór tartalmú tisztítószerekkel nem tisztíthatóak, a garancia az ebből adódó károkra sem terjed ki.

Nem terjed ki, továbbá Vállalkozó garanciája a rajta kívülálló okokból keletkezett meghibásodásokra, különösen:

- külső körülmények behatása

- harmadik személyek tevékenysége

- nem megfelelő tárolás

- szakszerűtlen felállítás, szerelés, üzemeltetés

- nem megfelelő nyersanyag felhasználása

- Vállalkozó utasításainak és útmutatásainak be nem tartása

- rendszeres és szakszerű karbantartás hiánya

Vállalkozó felelősége a leszállított és kifizetett berendezések és szolgáltatások értékére korlátozódik, és nem terjed ki esetleges következmény károkra ( termelés kiesés, a beüzemelés alatti anyag és CIP folyadék veszteség, stb.).

A beüzemelés alatt kis mennyiségű termék és CIP folyadék veszteség normálisnak mondható.

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A felek jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Bármelyik fél hibás teljesítése esetén a magyar jog szabályait kell alkalmazni. Jogvitás esetben a budapesti székhellyel működő Pesti Központi Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki a felek, és ez vonatkozik a külföldi féllel lefolytatandó jogvitára is.

Szerződő felek feladata az ügylet
lebonyolításával kapcsolatban

Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megbízás tárgyával kapcsolatos információkat folyamatosan biztosítják egymás számára.

Vállalkozó feladatai:

- Vállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenység végrehajtása során a Megrendelő érdekeit messzemenően képviselve, a hatályos jogszabályok, szabványok, előírások és állásfoglalások figyelembevétele mellett maximális gondossággal jár el.

- Megrendelő igénye szerint folyamatos tájékoztatást biztosít a munka menetéről.

- Adatszolgáltatási és telepítési dokumentációt biztosít a szereléshez.

- Gépkönyv és bizonylatok átadása

- Szerelésvezetést biztosít a szereléshez

- A megrendelésben rögzített paraméterű berendezések, gépek vállalási határidőn belüli legyártása.

- A helyszíni szerelés és szerelésvezetés, a beüzemelés határidős elvégzése.

- Helyszíni egyeztetés a berendezések telepítése előtt.

- Egyeztetés a töltőgép szállítójával a két berendezés összehangolására

A kezelő személyzet betanítása. (2-4 órás tanfolyam + a beüzemelés alatti konzultáció lehetősége)

- Rendelkezésre állás a telepítéssel, illetve üzemeltetéssel kapcsolatos és nem garanciális problémák megoldására (70.000 Ft/mérnöknap)

- A megbízás tárgyát képező munkát, műszaki átadás átvételi eljárás során adja át Megrendelőjének.

Megrendelő feladatai:

- A Vállalkozót a szerződés zavartalan teljesítéséhez a szükséges jogokkal felruházza.

- A berendezések helyszínre szállításakor a gépkocsiról való levétel (daru biztosítása) és a csarnokba juttatás.

- A berendezések működéséhez szükséges közművek és energiák.

- A helyi viszonyokat ismerő elektromos és mechanikus szerelő biztosítása a beüzemelés idejére - szükség szerint.

- Kezelőszemélyzet kijelölése a beüzemelés és a betanítás idejére.

- Raktározási lehetőség biztosítása a szerelés, beüzemelés idejére.

- Időben biztosítja a munka zavartalan lebonyolításához szükséges adatokat, információkat.

- A Vállalkozó rendelkezésére bocsátott adatok valódiságáért teljes jogi felelősséget vállal.

- Biztosítja a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges feltételeket. (Öltöző, WC, telefon, internet használat)

- A felvonulási terület időbeni zavartalan biztosítása. A berendezések szereléséhez szükséges a kazántelepítés és gázbekötés engedélyezési eljárásának időbeli megtörténte. A gőzbekötések csak ezután történnek. Az engedélyek csúszása miatti szerelési csúszás nem képezheti a kötbér alapját.

- A Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése után a munkát műszaki átadás átvételi eljárás keretében átvenni.

Titokvédelem:

A Megrendelő és a Vállalkozó az egymás tevékenységével kapcsolatos műszaki megoldásokat, dokumentumokat, bizalmas adatokat harmadik személyekkel jogosulatlanul nem közölhetik, illetőleg azokat, valamint a Megrendelőt és a Vállalkozót megillető vagyoni értéket képviselő jogokat a maguk, vagy mások számára fel nem használhatják.

GARANCIA IDŐN TÚLI KARBANTARTÁS

A jelen szerződés garanciális idején túl, Vállalkozó az alábbi feltételek szerint vállalja a berendezések javítást:

A javítást lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban kell végezni, de sürgős esetben a hibabejelentést követően legkésőbb 72 órán belül megkezdődik a javítás. (Ebbe az időbe nem számítanak bele a munkaszüneti napok.). Vállalkozó mindent elkövet, hogy sürgős esetben a lehető leghamarabb intézkedjen a hiba kijavításáról.